|     |   Kirjaudu konsulttisivuille

Yleiset käyttöehdot

Käyttäessäsi avon.fi -verkkosivustoa tai mitä tahansa muuta Avon Cosmetics Finland Oy:n ylläpitämää verkkosivustoa ('Avon-verkkosivusto'), suostut sitoutumaan näihin Avon-verkkosivuston käyttöä koskeviin Yleisiin käyttöehtoihin. Jos et katso voivasi tähän suostua, ole ystävällinen, äläkä käytä Avon-verkkosivustoa. Varaamme itsellemme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja kokonaan tai osittain milloin tahansa ja ilman eri ilmoitusta. Sinun tulisi aina tarkistaa nämä käyttöehdot ennen kuin käytät Avon-verkkosivustoa. Jatkaessasi Avon-verkkosivuston käyttöä sen jälkeen kun näiden käyttöehtojen muutokset on tehty sivustoon, osoitat hyväksyneesi kyseiset muutokset.

Käyttörajoitukset

Avon-verkkosivustoa ylläpitää Avon Cosmetics Finland OY (jäljempänä 'Avon', 'me', tai 'meidän'). Avon-verkkosivusto on tekijänoikeudellisesti suojattu Suomen tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti ja mahdollisesti myös muiden maiden tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. Ellei muualla näissä käyttöehdoissa ole muuta todettu, ei mitään Avon-verkkosivustolla olevaa materiaalia saa kopioida, jakaa, jäljentää, uudelleen julkaista, ladata, up-loadata, esittää, sijoittaa internet-sivustoille tai muuten lähettää millään tavoin. Voit kuitenkin kopioida tietokoneellesi materiaalia omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi edellyttäen, että suostut noudattamaan kaikkia tekijänoikeusilmoituksia tai muita rajoituksia, joita on Avon-verkkosivuston tai sen kautta saatavilla olevassa materiaalissa, ja sisällyttämään kaikki kirjoittajailmoitukset, tekijänoikeus- tai tavaramerkki-ilmoitukset tai -rajoitukset kaikkeen kopioimaasi materiaaliin. Tällaista kopioimaasi materiaalia et saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Materiaalien muokkaaminen tai materiaalien käyttäminen muuhun tarkoitukseen rikkoo Avonin tekijänoikeuksia ja muita oikeuksia. 'Avon' ja muut Avonin tavaramerkit, toiminimet, palvelumerkit ja logot, jotka esiintyvät Avon-verkkosivustolla, ovat Avon Products, Inc.yhtiön ja sen tytäryhtiöiden omistamia. Kaikkien tavaramerkkiemme tai muun Avon-verkkosivuston sisällön käyttö on ankarasti kielletty muuten kuin mitä näissä käyttöehdoissa on erikseen sallittu.

Ilmoitustaulu ja sähköposti

Avon voi tarjota osana Avon-verkkosivustoa lisäominaisuuksia, kuten ilmoitustaulut tai sähköpostitoiminnot (jäljempänä viitattu 'Interaktiivinen väline'). Et saa lähettää Interaktiivisen välineen välityksellä mitään sellaista materiaalia, joka on laitonta, vahingoittavaa, toista häiritsevää, vainoavaa, uhkaavaa, loukkaavaa, vihamielistä, herjaavaa, halventavaa, siveetöntä, pornograafista, rienaavaa, vulgaaria, sopimatonta, seksuaalisesti avointa tai muutoin paheksuttavaa niin, että rikoksen tunnusmerkistöt täyttyisivät tai voisivat johtaa vahingonkorvausvastuuseen tai muutoin rikkoisi mitä tahansa lakia. Älä myöskään lähetä mitään materiaalia, joka on tekijänoikeuden, patentin tai muun omistusoikeuden suojaama, hankkimatta tekijänoikeuden- tai patentinhaltijan tai oikeudenomistajan lupaa. Interaktiivista välinettä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Et saa lähettää materiaalia kerätäksesi varoja tai edistääksesi, mainostaaksesi tai kaupitellaksesi minkään tavaroiden tai palveluiden myyntiä. Sinua nimenomaisesti kielletään houkuttelemasta ja hankkimasta Avon-verkkosivuston muita käyttäjiä liittymään kaupallisten online-palveluiden tai muiden organisaatioiden jäseniksi. Kaiken informaation tai materiaalin, jota lähetät Avon-verkkosivustolle Interaktiivisen välineen avulla, katsotaan olevan omistusoikeudetonta ja ei-luottamuksellista ja Avon voi käyttää sitä rajoituksetta. Edellä mainittua rajoittamatta, lähettämällä mitä tahansa informaatiota tai materiaalia Avon-verkkosivuston välityksellä (esim. chat-palvelun, ilmoitustaulujen, sähköpostin, kilpailujen välityksellä tai muutoin) annat Avonille maailmanlaajuisen, pysyvän, rojaltivapaan, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden ja luvan, jäljentää, muokata, toimittaa, julkaista, tehdä johdannaistöitä niistä ja jakaa tällaista informaatiota tai materiaaleja missä tahansa muodossa ja mitä tahansa nyt olemassa olevaa tai myöhemmin keksittävää välinettä käyttäen. Edellä mainitusta poiketen, kaikki Avonille toimitetut henkilötiedot (esim. nimi, osoite ja puhelinnumero) käsitellään Avonin Yksityisyys- ja turvallisuustiedotteen mukaisesti. Varaamme oikeuden yksinomaisen harkintamme perusteella muokata lähettämiänne viestejä ja informaatiota ja päättää, sisällytetäänkö tällainen lähetys Interaktiiviseen välineeseen vai ei. Interaktiivinen väline sisältää kolmansien osapuolien mielipiteitä, lausumia ja muuta heidän tuottamaa sisältöä. Me emme ole vastuussa tällaisen sisällön tarkkailusta, valvomisesta tai todenmukaisuuden varmistamisesta, mukaan lukien tällaisen sisällön paikkansapitävyys, luotettavuus ja tekijänoikeuslain tai muun lainsäädännön mukaisuus. Kaikki kolmansien osapuolien ilmaisemat mielipiteet, lausumat tai muu heidän tuottama sisältö ovat yksin näiden kolmansien osapuolien ilmaisuja eivätkä Avonin. Avon ei tue tai vahvista tällaista mielipidettä, lausumaa tai muuta materiaalia, joka on sijoitettu Interaktiiviseen välineeseen tai on saatavilla sen kautta.

Kohdekäyttäjäryhmä

Ellei muuta ole mainittu, sivuston materiaali esitetään yksinomaan Suomessa saatavilla olevien tuotteiden markkinoimiseksi. Avon hallinnoi tätä verkkosivustoa Suomessa sijaitsevasta toimipaikastaan. Avon ei esitä, että tämän verkkosivuston sisältämä materiaali olisi Suomen ulkopuolella asianmukaista ja käytettävissä. Ne, jotka haluavat käyttää tätä verkkosivustoa Suomen ulkopuolelta, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat itse vastuussa siitä, että ne ovat paikallisen lainsäädännön mukaisia, jos ja siinä määrin kuin niihin sovelletaan paikallista lainsäädäntöä.

Vastuuvapauslauseke

Avon-verkkosivusto annetaan käyttöön sellaisena kuin se on ilman minkäänlaisia ilmaistuja tai sanattomia takuita, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen, omistusoikeuteen, tyydyttävään laatuun ja tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuteen kohdistuvia takuita. Avon ei takaa minkään Avon-verkkosivulla olevan tai sen kautta saatavilla olevan materiaalin paikkansapitävyyttä, luotettavuutta, oikea-aikaisuutta tai täydellisyyttä. Tällaiseen materiaaliin tukeutuminen tai sen käyttö tapahtuu Sinun yksinomaisella vastuullasi.
Avon ei esitä tai takaa, että Avon-verkkosivulle olisi pääsy kaikkina aikoina tai sen toiminta olisi keskeytymätön tai virheetön tai että puutteet korjattaisiin tai että Avon-verkkosivusto tai sen käytön mahdollistavat palvelimet olisivat puhtaita viruksista tai muista haitallisista tekijöistä.

Hyperlinkit muille sivustoille tai muilta sivustoilta

Avon ei ole yrityksenä yhteydessä niihin kolmantena osapuolena oleviin sponsoreihin tai verkkosivujen tuottajiin, joiden verkkosivustoilta on hyperlinkki Avon-verkkosivustolle tai joiden verkkosivustoille Avon-verkkosivustolta on hyperlinkki. Kiistämme nimenomaisesti kaiken vastuumme informaation paikkansapitävyydestä, sisällöstä tai saatavuudesta koskien sellaisia kolmansien osapuolien ylläpitämiltä sivustoja, joille on linkitys Avon-verkkosivuilta tai joilta Avon-verkkosivuille on linkitys. Emme voi taata, että olet tyytyväinen tuotteisiin tai palveluihin, joita ostat kolmannen osapuolen sivustolta, jolle on linkitys Avon-verkkosivustolta tai jolta on linkitys Avon verkkosivustolle, sillä kolmansina osapuolina olevat itsenäiset jälleenmyyjät omistavat ja ylläpitävät näitä sivustoja. Emme kehota ketään ostamaan tällaisia tuotteita emmekä ole ryhtyneet toimiin varmistuaksemme tällaisten kolmannen osapuolen sivustojen sisältämän informaation paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta. Emme takaa tietoturvan tasoa koskien mitään tietoa (mukaan lukien ja siihen rajoittumatta luottokortti- ja muut henkilötiedot), jota Sinua mahdollisesti pyydetään antamaan kolmannelle osapuolelle.

Vastuunrajaus

Avon ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä, aineellisesta tai aineettomasta henkilö-, esine- tai varallisuusvahingosta, jotka perustuvat Avon-verkkosivuston käyttöön tai käytön estymiseen mistä tahansa syystä, vaikka Avon tai Avonin valtuuttama edustaja olisi ilmoittanut tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Vahingonkorvaus

Sitoudut korvaamaan Avonille ja sen sivuliikkeille, tytäryhtiöille, johtajille, toimihenkilöille, edustajille, sopimuskumppaneille ja muille yhteistyökumppaneille sekä työntekijöille kaiken sen vahingon, joka aiheutuu kaikista kolmansien osapuolien esittämistä kanteista tai vaatimuksista, mukaan lukien kohtuulliset asiantuntijapalkkiot, jotka perustuvat Interaktiiviseen välineeseen toimittamaasi tai sen kautta lähettämääsi tai välittämääsi materiaaliin tai informaatioon, Avon-verkkosivuston käyttöösi, yhteyteesi Avon-verkkosivulle, tai mikäli olet rikkonut Yleisiä käyttöehtoja tai loukannut muiden oikeuksia.

Muuta

Näihin Yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Hyväksyt, että Yleisiä käyttöehtoja koskevan tai niihin liittyvän minkä tahansa kanteen käsittelyn oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus ja hyväksyt sen toimivallan kaikkien kanteiden ratkaisemiseksi. Jos jokin näiden ehtojen määräys muodostuu lainvastaiseksi, mitättömäksi tai jostain syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, katsotaan se määräys poistetuksi näistä ehdoista eikä se vaikuta jäljelle jäävien määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Kaikki, mitä tässä asiakirjassa on mainittu, muodostaa välillemme sopimuksen koskien tässä asiakirjassa käsiteltyä asiaa.

Tulosta sivu